Psykos – både symtom och sjukdom

En psykos är både ett symtom och en sjukdom. Kännetecknande för en psykos är att personens uppfattning om verkligheten förändras. Man har svårt att tolka det man upplever och bedöma om det stämmer och verkar förnuftigt.  Vanliga symtom är hörselhallucinationer och vanföreställningar.

En vanföreställning kan vara att personen upplever att hon eller han blir styrd av andra eller att saker som sägs i tv sägs just till henne eller honom. För den som är psykotisk är det alldeles verkligt: "De styr mig med en fjärrkontroll" ,"Hon sa det för att varna mig". Hörselhallucinationer innebär att man till exempel hör röster som inte är verkliga.

Psykoser som går över

En del psykoser är relativt snabbt övergående och kan uppträda vid ökade påfrestningar hos vissa personer. Påfrestningarna kan exempelvis handla om en traumatisk upplevelse, men det kan också vara arbetsbelastning som trappats upp.

Unga kan få psykoser i samband med en mani om de har en bipolär sjukdom. Unga med till exempel borderlinetillstånd och PTSD - posttraumatiskt stressyndrom, kan också få tillfälliga psykossymptom. Sådana psykoser går oftast över inom några dagar/veckor och i de flesta fall inom ett halvår.

I en psykos känner man inte riktigt igen sig själv och sin omvärld och i efterhand kan det vara något man både skräms av och skäms för. Även om psykosen är kortvarig är det en upplevelse man ofta behöver professionell hjälp att gå igenom i efterhand.

Hur märker man att någon är på väg in i en psykos?

Det finns en del tecken som du som närstående kan vara uppmärksam på. Det är dock viktigt att förstå att allting som uppfattas som onormalt inte är en psykos. Eftersom vi alla är olika så reagerar vi lite olika. Det kan gälla en kris eller något annat jobbigt som händer i livet. De som står närmast är oftast de som märker när något inte "stämmer".

Det kan vara ett syskon eller kanske förälder, kompis, flickvän/pojkvän, lärare, tränare eller någon annan som står nära och känner individen väl. En person på väg att bli psykotisk uppfattas kanske som lätt irriterad, tanklös, tillbakadragen, blyg eller kanske rent utav fräck. Detta är olika beteenden som kan visa sig och källan till dem har ofta samband med en stark underliggande oro.

Schizofreni

När en psykos utvecklas under lång tid och inte går över lika fort, eller inte alls går över, handlar det ofta om sjukdomen schizofreni. Då är det svårare att se att det finns en utlösande orsak. I början är det vanligt med psykotiska symtom, till exempel kommenterande röster, vanföreställningar och att tänkandet påverkas - tankarna blir blir splittrade, bryts av och stannar upp.

Dessa symtom brukar senare minska i omfattning och istället dominerar så kallade negativa symtom, tillsammans med sänkt funktionsnivå. Negativa symtom innebär att man förlorar förmågor man haft. Till exempel kan man tappa sin drivkraft, personen drar sig undan från andra människor, blir mindre känslomässigt engagerad och får ett torftigare språk.

Förmågan att arbeta blir genomgående sämre, men på lång sikt brukar en drabbad person ofta, med rätt stöd, ha möjlighet till ett självständigt och aktivt liv.

Text: Mikael Elf och Lilas Ali

Källa: Läkemedelsboken 2009-2010, Apoteket.